Bip-e.pl :: Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualnie znajdujesz się na:

W jaki sposób publikować dane zawarte w oświadczeniach majątkowych, zarządzeniach burmistrza i wynikach kontroli na stronach BIP ?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnice przedsiębiorcy.

Ponadto ustawa o dostępie do informacji publicznej nie wyłącza odpowiedniego stosowania przpeisów ustawy z dnia 29 sierpina 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

Podkreślić jednak należy, że przepis art. 5 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej wskazuje, iż nie można ograniczyć dostępu do informacji o sprawach rozstrzyganych w postępowaniu administracyjnym, karnym lub cywilnym, ze względu na ochrone interesu strony, jeżeli postępowanie dotyczy władz publicznych lub innych podmiotów wykonujących zadania publiczne albo osób pełniących funkcje publiczne - w zakresie tych zadań lub funkcji.

Opcje strony

do góry