Bip-e.pl :: Biuletyn Informacji Publicznej

https://www.bip-e.pl/bip/faq/7,Jak-powinno-wygladac-nazewnictwo-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-BIP.html
05.03.2024, 00:56

Jak powinno wyglądać nazewnictwo jednostek samorządu terytorialnego w BIP?

Należy wyraźnie odróżnić jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa) od urzędów tych jednostek (urząd gminy, starostwo powiatowe, urząd marszałkowski), jako zespołów środków materialnych i osobowych zapewniających organom jst obsługę techniczno-organizacyjną. W związku z powyższym, w zależności od celu zamieszczenia danej informacji w BIP-ie należy stosować albo nazwy jednostek samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo) lub/i nazwy odpowiednich urzędów (urząd gminy, starostwo powiatowe, urząd marszałkowski - np. przy wskazywaniu adresów urzędów itp.).

Odnosząc się do kwestii poprawności nazw urzędów (np. Urząd Miasta Pruszków czy Urząd Miasta w Pruszkowie) za poprawną wersję należy uznać sformułowanie Urząd Gminy (Miejski, Miasta) + nazwa jst. Zwrot np. "Urząd Gminy w Pruszkowie" wskazuje na siedzibę urzędu (w Pruszkowie) a nie odnosi się do nazwy gminy, której jest urzędem (Urząd Miasta Pruszków). Na wyjaśnienie zasługuje także sprawa nazewnictwa organu stanowiącego i kontrolnego gminy (rady gminy). Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 ze zm) jeżeli siedziba rady gminy znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy, rada nosi nazwę rady miejskiej. Jest to jedyny zapis rangi ustawowej odnoszący się do nazewnictwa organu gminy inny niż ogólne sformułowanie "rada gminy". Nieformalnie funkcjonuje podział gmin na gminy wiejskie (na terenie których nie ma miejscowości posiadających status miasta), gminy miejsko-wiejskie (gminy na terenie których znajdują się miejscowości o statusie miasta) oraz gminy miejskie (gminy o statusie miasta). W związku z powyższym w "Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych" (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. Dz. U. Nr 112, póz. 1319 ze zm), w załączniku dotyczącym wzorów pieczęci nagłówkowych i podpisowych sugeruje się, aby w odniesieniu do gmin wiejskich używać zwrotów rada gminy - urząd gminy, w gminach miejsko-wiejskich rada miejska - urząd miejski (wyjątkowo z użyciem "w" - np. rada miejska w Giżycku), w gminach miejskich rada miasta - urząd miasta.

Jednocześnie należy zauważyć, że zgodnie z obowiązującym stanem prawnym nie istnieją już wspólne organy dla dwóch jednostek samorządu gminnego (rada gminy i miasta lub też rada miasta i gminy). Zgodnie z art. 4 ust. l i 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. -Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, póz. 191 ze zm.) w jednostkach podziału terytorialnego, w których w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin (Dz. U. Nr 16, póz. 96) działały wspólne organy dla miasta i sąsiadującej z nim gminy, (...), wybiera się wspólne organy określone w ustawie o samorządzie terytorialnym.
Rada Ministrów w terminie do dnia 30 września 1991 r. rozstrzygnęła o podziale organów wspólnych, o których mowa, lub o połączeniu gmin, stosując odpowiednio przepisy art. 4 ust. l i 2 ustawy o samorządzie terytorialnym.

Opcje strony